ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelési tájékoztatónkban összefoglaljuk, hogy felhasználóinknak milyen személyes adatait kezeljük milyen céllal és milyen jogalappal, illetve részletezzük a felhasználóinkat megillető jogokat is.

Fogalmak

Személyes adat: azonosított természetes személyekre vonatkozó, illetve természetes személyek közvetlen vagy közvetett azonosítására alkalmas információ.

Adatkezelés: a személyes adatokkal végzett műveletek összessége, mint amilyen a rögzítés, a tárolás, a rendszerezés, a megváltoztatás, a lekérdezés, a felhasználás, a hozzáférhetővé tétel, az összekapcsolás vagy a törlés.

Adatkezelő: a személyes adatok kezelésének célját és eszközeit meghatározó természetes vagy jogi személy. A személyes adatok kezelésének különös szempontjait az európai uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, akár harmadik fél, amellyel a személyes adatot közlik.

Az adatkezelő adatai

Bitport.hu Média Kft.
Székhely: 2040 Budaörs, Otthon utca 3. 1. em. 4.
Cégjegyzékszám: 13-09-183057
Adószám: 11732552-2-13
Honlap: https://bitport.hu
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: [email protected]

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

  • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, illetve a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR)
  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
  • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
  • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
  • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Az adatkezelés alapelvei

Az adatkezelő a személyes adatok kezelését jogszerűen, tisztességesen és az érintettek számára átlátható módon végzi. A személyes adatok kezelése meghatározott és egyértelmű céllal történik, amellyel nem minősülnek össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás, a tudományos kutatás vagy a statisztikai célú további adatkezelés (GDPR 89. cikk (1) bekezdés).

Az adatkezelés a céljaihoz mérten releváns és csak a szükségesre korlátozódik. Az adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz, hogy az adatokat naprakészen tartsa, és az adatkezelés céljaihoz mérten pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse.

A személyes adatok tárolását az adatkezelő olyan formában biztosítja, amely az érintettek azonosítását csak az adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Ettől a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének alapján térhet el, az érintettek jogainak és szabadságainak védelmére előírt intézkedések mellett.

Az adatkezelést érintő technikai vagy szervezési intézkedéseivel az adatkezelő biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, beleértve az adatok védelmét azok jogosulatlan kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben. Az adatkezelőnek a fentieknek való megfelelésen túl képesnek kell lennie a megfelelés igazolására is.

Az adatkezelés célja és módja

Az adatkezelő által folytatott adatkezelés célja az online tartalomszolgáltatás, a felhasználó/megrendelő azonosítása a kapcsolattartással összefüggésben, a felek közötti szerződések lebonyolítása és az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a számviteli kötelezettségek teljesítése, egyedi felhasználói megkeresések kezelése, felhasználói csoportok képzése és statisztikák készítése, adott esetben a marketing célú megkeresés, nyereményjátékok lebonyolítása, a felhasználók és az adatkezelő jogainak érvényesítése.

Az adatkezelés a felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozatára alapul, amely a különböző szolgáltatások igénybevételének jogalapja és feltétele lehet. A felhasználók bármikor jogosultak a hozzájárulást visszavonni, ez azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelést. A jelen tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozókhoz való adattovábbítás a felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető.

A felhasználó személyes adatainak megadásakor felelősséget vállal érte, hogy a megadott adatok és a hozzájárulások tőle származnak, megfelelnek a valóságnak, azok felhasználásával pedig kizárólag ő veszi igénybe a vonatkozó szolgáltatásokat. A 16. életévét be nem töltött természetes személyek adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az adatkezelő a megadott személyes adatok hitelességét nem ellenőrzi.

CIO Hungary konferencia

A regisztráció a ciohungary.hu oldalon elérhető rendezvényeken való részvételt szolgálja természetes személyek számára, az adatkezelés alapja a GDPR. A személyes adatokat az adatkezelő az esemény megtörténtét követő 5. év végéig őrzi meg, a GDPR 44-49. cikkeiben meghatározott adattovábbítást nem végez. A személyes adatok forrása a regisztrált felhasználó, az adatok megadása önkéntes. Amennyiben a felhasználó nem adja meg a szükséges adatokat, a regisztrációhoz kötött szolgáltatásokat sem veheti igénybe.

A rendezvény ellenértékéről szóló számla kiállításában az adatkezelés alapja a GDPR és a számvitelről szóló 2000. évi. C. törvény. Az érintettek adatait az adatkezelő a panasz kivizsgálását és lezárását követő 8. év végéig őrzi meg, a GDPR 44-49. cikkeiben meghatározott adattovábbítást nem végez. A személyes adatok forrása a regisztrált felhasználó, az adatok megadása önkéntes. Amennyiben a megrendelő nem adja meg a szükséges adatokat, a számla kiállítására nem kerül sor.

A számlák kiállítása során a címzett a KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság - KBOSS.hu Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7., cégjegyzékszám: 01-09-303201)

A hírlevelekre történő feliratkozás célja a hírlevelek küldése elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más kommunikációs eszköz útján. Az adatkezelés alapja a GDPR, a személyes adatokat az adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig vagy a leiratkozás időpontjától számított 30 napig őrzi meg. A személyes adatok forrása a feliratkozó felhasználó, az adatok megadása önkéntes. Amennyiben a feliratkozó nem adja meg a szükséges adatokat, a hírlevelek kiküldésére nem kerül sor.

Az eseményekkel kapcsolatos panaszkezelésben az adatkezelés alapja a GDPR és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV.törvény. Az érintettek adatait az adatkezelő a panasz kivizsgálását és lezárását követő 5. év végéig őrzi meg, a GDPR 44-49. cikkeiben meghatározott adattovábbítást nem végez. A személyes adatok forrása a panaszos, az adatok megadása önkéntes. Amennyiben a panaszos nem adja meg a szükséges adatokat, a panasz kivizsgálása nem minden esetben biztosítható.

A rendezvény során készített fénykép-, videó- és hangfelvételeket az adatkezelő a GDPR alapján az eseményen megjelent természetes személyek hozzájárulásának visszavonásáig használja az esemény dokumentálására.